Warszawa, dnia 01.01.2017 r.

REGULAMIN NAJMU INSTRUMENTÓW POMIAROWYCH

 1. Niniejszy Regulamin Najmu Instrumentów Pomiarowych (zwany dalej REGULAMINEM), ma zastosowanie do umów najmu instrumentów pomiarowych zawieranych online przez LEICA GEOSYSTEMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Wynajmującym) z Najemcami.
 2. Treść REGULAMINU jest dostępna na stronie internetowej www.rentsmart.pl nieodpłatnie w formie umożliwiającej w każdym czasie jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Najemca.

§ 1. DEFINICJE – WYJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

Na potrzeby umów, o których mowa w nagłówku oraz niniejszego REGULAMINU przez użyte poniżej pojęcia rozumie się:

 1. Umowa – umowa najmu, o której mowa w nagłówku niniejszego REGULAMINU;
 2. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Najmu Instrumentów Pomiarowych;
 3. Wynajmujący – LEICA GEOSYSTEMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000243400, kapitał zakładowy 500.000 zł, NIP: 1132571438, adres email: rentsmart@leica-geostystems.com;
 4. Najemca – osoba wskazana w umowie jako biorący instrument pomiarowy w najem i zwana w jej treści Najemcą. Najemcą może być wyłącznie przedsiębiorca;
 5. Strony – strony umowy, czyli Wynajmujący i Najemca;
 6. Instrument pomiarowy – przedmiot najmu, którym jest określony w umowie instrument pomiarowy wraz z wyposażeniem, akcesoriami i instrukcją obsługi;
 7. Partner – podmiot trzeci współpracujący z Wynajmującym w zakresie obowiązków Wynajmującego, które spoczywają na nim z mocy umowy i REGULAMINU.

§ 2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, DANE OSOBOWE

 1. Usługi.

Na podstawie REGULAMINU Wynajmujący, w ramach strony internetowej www.rentsmart.pl, świadczy Najemcy bezpłatnie, drogą elektroniczną usługi umożliwiające zawarcie umowy oraz zapoznanie się z ofertą i działalnością Wynajmującego, a w szczególności udostępnia:

1)      informacje związane z zakresem oferowanych usług,
2)      aplikację rentsmart.pl umożliwiającą wypełnienie formularza zamówienia, jego wysłanie i zawarcie umowy;
3)      aplikację przelewy24.pl umożliwiającą dokonanie płatności wynikających z umowy.

Koszt połączenia ze stroną www.rentsmart.pl lub przelewy24.pl ponosi Najemca zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wynajmujący na www. rentsmart.pl:
  W celu prawidłowego korzystania z Usług opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu  wymagana jest przeglądarka Internetowa zgodna z XHTML 1.0 Transitiona l lub wyższym oraz włączenie obsługi plików Cookies.
 2. Funkcje i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wprowadzanych przez Wynajmującego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Najemca.
  Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Wynajmującego wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami Wynajmującego. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Mogą również być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookie) i wykorzystywane w celu badania preferencji użytkowników i podnoszenia jakości usług świadczonych przez Wynajmującego, przy czym zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikujących.
 3. Za skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy aplikacji znajdujących się na stronie www.rentsmart.pl (w szczególności formularza zamówienia), w tym polegające na podaniu błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Najemca. Najemca nie może dostarczać za pośrednictwem strony www.rentsmart.pl treści o charakterze bezprawnym.
 4. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wynajmującego, w celu realizacji umowy oraz w zakresie wskazanym w REGULAMINIE zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe uzyskane od Najemców zgodnie z postanowieniami REGULAMINU będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest Wynajmujący. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane za zgodą Najemców, w celu realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania takich danych osobowych jak: imię i nazwisko, adres siedziby, NIP, adres e-mail i numer telefonu realizacja umowy nie jest możliwa. Każdy Najemca posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych  oraz ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).
  Wynajmujący udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: zabezpieczenie dostępu do konta przez podanie indywidualnego loginu i hasła.
  Nie jest możliwe korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 5. REGULAMIN stanowi integralną część zawieranych przez Wynajmującego  z Najemcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z usług, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu lub wyrażenie zgody na przestrzeganie REGULAMINU przy uruchamianiu usług, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przy użyciu strony www.rentsmart.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków REGULAMINU oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Najemca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z tych usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z usług określają przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Najemcę strony www.rentsmart.pl, w ramach której udostępniane są  usługi, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 7. Najemca jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku, gdy Usługi opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie są realizowane lub realizowane są w sposób niezgody z postanowieniami REGULAMINU.
 8. Aplikacja „Reklamacja” umożliwia kontakt z Wynajmującym w celu złożenia reklamacji za pośrednictwem umieszczonego na stronie www.rentsmart.pl formularza reklamacji.
 9. Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UMOWY

 1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem instrument pomiarowy stanowiący przedmiot umowy, na warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz zgodnie z REGULAMINEM i umową, której zapisy stanowią uzupełnienie REGULAMINU.
 2. Wynajmujący może powierzyć w całości lub części obowiązki na nim spoczywające z mocy umowy i REGULAMINU podmiotowi(om) trzeciemu(im).

§ 4. ZGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa zawierana jest poprzez wypełnienie przez Najemcę formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego pod adresem www.rentsmart.pl oraz  zapłatę czynszu najmu i wpłatę kaucji online.
 2. Najemca składając zamówienie (zawierając umowę) podaje swoje dane: nazwę przedsiębiorcy (firmy), imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą), nr KRS w przypadku spółek prawa handlowego, NIP, REGON, adres przedsiębiorcy (adres siedziby), nr telefonu, adres poczty e-mail. Najemca wybiera również instrument pomiarowy (z listy instrumentów do wypożyczenia znajdującej się na stronie www.rentsmart.pl), który wynajmuje oraz miejsce i proponowaną datę jego odbioru – siedzibę jednego z Partnerów Wynajmującego znajdujących się na stronie www.rentsmart.pl, a także okres na jaki zamierza zawrzeć umowę (okres najmu).
 3. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego (na adres e-mail: rentsmart@leica-geostystems.com) o zmianie danych, o których mowa w ust. 2 zd. 1. niniejszego paragrafu.
 4. REGULAMIN stanowi integralną część umowy.
 5. Najemca zawierając online umowę oświadcza, że zapoznał się z treścią REGULAMINU przed zawarciem umowy i akceptuje wszystkie postanowienia REGULAMINU. Niezgłoszenie przez Najemcę zastrzeżeń do postanowień REGULAMINU przed zawarciem umowy powoduje, iż nie może on powoływać się na dalszym etapie, a w szczególności w razie zaistnienia sporu, na brak zgody na którekolwiek z postanowień REGULAMINU.

§ 5. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Okres obowiązywania najmu (umowy) jest określany indywidualnie w jej treści, spośród jednej z czterech opcji:

1) 1 dzień i jego wielokrotność,
2) 7 dni,
3) 14 dni,
4) 28 dni;

z tym zastrzeżeniem, że niektóre rodzaje instrumentów pomiarowych mogą nie być dostępne do wypożyczenia na wskazane powyżej opcje. Opcje wypożyczenia zawarte są w odpowiednich rubrykach i formularzach znajdujących się na stronie internetowej Wynajmującego www.rentsmart.pl.

 1. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od dnia, w którym nastąpiło wydanie instrumentu pomiarowego. Potwierdzeniem wydania instrumentu pomiarowego jest protokół wydania instrumentu pomiarowego.
 2. Dla ustalenia okresu najmu uwzględnia się każdą rozpoczętą dobę najmu.
 3. W przypadku, gdy Najemca zamierza korzystać z instrumentu pomiarowego ponad czas określony w umowie, wówczas winien to zgłosić Wynajmującemu, co najmniej na 24 godziny przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa celem zawarcia kolejnej umowy najmu. W przypadku braku takiego powiadomienia i/lub nie zawarcia nowej umowy najmu na kolejny okres, niezwrócenie instrumentu pomiarowego w terminie wynikającym z umowy będzie uważane przez Strony jako bezumowne korzystanie z instrumentu pomiarowego przez Najemcę.

§ 6. WYDANIE INSTRUMENTU POMIAROWEGO

 1. Wydanie instrumentu pomiarowego Najemcy nastąpi po zawarciu on-line umowy, to jest w sytuacji wypełnienia wszystkich rubryk i formularzy (etapów) na stronie internetowej Wynajmującego www.rentsmart.pl, zapłaty z góry czynszu najmu za cały okres najmu oraz wpłaceniu kaucji przez Najemcę.
 2. Wydanie instrumentu pomiarowego nastąpi w miejscu wskazanym w umowie, którym będzie siedziba jednego z Partnerów, ustalona na podstawie wyboru Najemcy z opcji dostępnych w formularzu on-line na stronie Wynajmującego www.rentsmart.pl. Wynajmujący dołoży starań, aby data wydania instrumentu pomiarowego Najemcy odpowiadała proponowanej przez Najemcę w zgłoszeniu zamówienia dacie odbioru instrumentu pomiarowego. W sytuacji braku dostępności u Partnera zamówionego instrumentu pomiarowego Wynajmujący powiadomi Najemcę o możliwym najbliższym terminie odbioru instrumentu pomiarowego. Najemcy nie przysługuje w takiej sytuacji w stosunku do Wynajmującego jak i Partnera jakiekolwiek roszczenie czy odszkodowanie. Przez brak dostępności strony umowy uznają również sytuację niedostarczenia na czas (daty odbioru) instrumentu pomiarowego z przyczyny niezależnej od Wynajmującego czy Partnera, np. opóźnień lub zwłoki w dostarczeniu instrumentu pomiarowego do siedziby Partnera przez firmę kurierską lub transportową.
 3. Strony mogą ustalić indywidualnie, za stosownym wynagrodzeniem przysługującym Wynajmującemu, inny sposób wydania instrumentu pomiarowego.
 4. Wydanie instrumentu pomiarowego zostanie dokonane na podstawie Protokołu Wydania Instrumentu Pomiarowego Najemcy. Podpisanie Protokołu Wydania Instrumentu Pomiarowego Najemcy przez Najemcę jest równoznaczne z odbiorem instrumentu pomiarowego.
 5. W Protokole Wydania Instrumentu Pomiarowego Najemcy zamieszcza się opis instrumentu pomiarowego (rodzaj, markę, typ, nr ewidencyjny) oraz uwagi co do jego kompletności, stanu, czy zauważonych uszkodzeń.
 6. Instrument pomiarowy wydaje się Najemcy w stanie przydatnym do umówionego użytku, tj. w pełni sprawny i kompletny.
 7. Podpisanie przez Najemcę Protokołu Wydania Instrumentu Pomiarowego Najemcy bez zastrzeżeń co do jego kompletności, stanu, czy zauważonych uszkodzeń oznacza, że Wynajmujący wydał Najemcy instrument pomiarowy w pełni sprawny i kompletny, a Najemca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Wynajmującego z tego wynikających.
 8. Z chwilą wydania instrumentu pomiarowego, na Najemcę przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia instrumentu pomiarowego, a w szczególności kradzieży, zgubienia lub przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia instrumentu pomiarowego.

§ 7. UŻYWANIE INSTRUMENTU POMIAROWEGO

 1. Najemca nie może oddawać instrumentu pomiarowego osobom trzecim do bezpłatnego używania lub w podnajem. W razie stwierdzenia opisanej w zdaniu poprzednim sytuacji Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
 2. Najemca oświadcza, że dokonał wyboru instrumentu pomiarowego na swoją wyłączną odpowiedzialność oraz potwierdza, że nie będzie w związku z powyższym zgłaszał wobec Wynajmującego żadnych roszczeń w przypadku, gdyby instrument pomiarowy okazał się nieodpowiedni.
 3. Najemca zobowiązany jest przed przystąpieniem do używania instrumentu pomiarowego zapoznać się z załączoną do niego instrukcją obsługi. Najemca zobowiązany jest korzystać z instrumentu pomiarowego, jego wyposażenia i akcesoriów zgodnie z instrukcją obsługi, wskazówkami Wynajmującego, Partnerów i producenta. Najemca jest odpowiedzialny za właściwe przechowywanie instrumentu pomiarowego. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi używania instrumentu pomiarowego.
 4. Najemca sprawuje pieczę nad instrumentem pomiarowym, jego wyposażeniem i akcesoriami. Najemca ponosi odpowiedzialność za instrument pomiarowy od momentu jego odebrania do momentu jego zwrotu.
 5. Najemca ma prawo używać instrument pomiarowy wyłącznie na terytorium RP. Używanie instrumentu pomiarowego poza granicami RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek Najemcy
 6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie, kradzież lub utratę instrumentu pomiarowego w okresie obowiązywania umowy.

§ 8. PRZEKSZTAŁCENIA INSTRUMENTU POMIAROWEGO

 1. Najemca nie może dokonać w instrumencie pomiarowym żadnych adaptacji, zmian ani przekształceń. Najemca nie może również wykonywać żadnych napraw, serwisu, kalibracji, czy innych podobnych czynności z instrumentem pomiarowym.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego lub Partnera, że Najemca dokonał lub na jego zlecenie dokonano w instrumencie pomiarowym jakiejkolwiek adaptacji, zmiany, przekształcenia, naprawy, serwisu, kalibracji, czy innych podobnych czynności z instrumentem pomiarowym, Najemca będzie zobowiązany do poniesienia kosztów przywrócenia instrumentu pomiarowego do stanu początkowego i zapłaty Wynajmującemu kary umownej równej trzykrotnej wysokości kosztów przywrócenia instrumentu pomiarowego do stanu początkowego, ponadto Wynajmujący będzie uprawniony do bezzwłocznego rozwiązania umowy z winy Najemcy.

§ 9. AWARIE, USZKODZENIE, SERWIS I NAPRAWA INSTRUMENTU POMIAROWEGO

 1. Wynajmujący jest jedyną osobą upoważnioną do przeprowadzania jakichkolwiek napraw i serwisu instrumentu pomiarowego.
 2. Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Partnera o wszelkich usterkach, awariach lub anomaliach w działaniu instrumentu pomiarowego, a także o wszelkich sytuacjach (okolicznościach) zauważonych przez Najemcę w trakcie obowiązywania umowy, które mogą negatywnie wpływać lub wpłynąć na jego sprawność lub bezpieczeństwo.
 3. W każdym przypadku wskazanym w ust. 2, Najemca powinien niezwłocznie skontaktować się z Partnerem i postępować zgodnie z jego wskazówkami. W takim przypadku Najemcy zabrania się dalszego używania instrumentu pomiarowego.
 4. W sytuacji, gdy Wynajmujący ustali, że przyczyna usterki była niezależna od Najemcy i tkwiła w instrumencie pomiarowym, Wynajmujący dostarczy Najemcy na swój koszt, w przeciągu 48h od chwili zgłoszenia usterki, zastępczy instrument pomiarowy. Najemcy nie przysługują w związku z powyższym jakiekolwiek roszczenia wobec Wynajmującego i Najemca zobowiązuje się nie zgłaszać i nie dochodzić żadnych roszczeń wobec Wynajmującego.
 5. Jakiekolwiek unieruchomienie instrumentu pomiarowego nie będzie upoważniało Najemcy do odszkodowania, do obniżki ceny w stosunku do ceny wyjściowej najmu, ani do zgłaszania innych roszczeń w stosunku do Wynajmującego lub Partnera.
 6. W przypadku zawinionego przez Najemcę, podległe mu osoby lub osoby trzecie uszkodzenia instrumentu pomiarowego lub awarii w trakcie stosunku najmu, Najemca pokrywa koszty jego naprawy zgodnie z kosztorysem przedstawionym przez Wynajmującego.
 7. Najemca zobowiązuje się udostępnić Wynajmującemu i Partnerowi instrument pomiarowy w każdym czasie w celu kontroli jego stanu i tego czy Wynajmujący korzysta z niego zgodnie z instrukcją obsługi w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym.

§ 10. USZKODZENIE, WYPADEK, KRADZIEŻ, UBEZPIECZENIE  INSTRUMENTU POMIAROWEGO

 1. W przypadku uszkodzenia przez osoby trzecie, aktów wandalizmu, bądź kradzieży instrumentu pomiarowego lub innego czynu zabronionego, którego przedmiotem będzie instrument pomiarowy, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu lub Partnerowi oraz odpowiednim organom państwowym (Policja, Prokuratura, inne).
 2. Wynajmujący oświadcza, że instrument pomiarowy nie jest ubezpieczony od żadnych ryzyk, wobec czego to na Najemcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia instrumentu pomiarowego. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę, zniszczenie, czy kradzież instrumentu pomiarowego i zobowiązany jest do naprawienie powstałej z tego tytułu szkody w pełnym zakresie.

§ 11. CZYNSZ NAJMU, FAKTUROWANIE, PŁATNOŚCI

 1. Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w wysokości określonej w umowie najmu.
 2. Kwota czynszu najmu zależna jest od rodzaju instrumentu pomiarowego i okresu najmu. Rodzaje instrumentów pomiarowych, dopuszczalne okresy najmu i odpowiadająca im wysokość czynszu przedstawione są w odpowiednich rubrykach i formularzach znajdujących się na stronie internetowej Wynajmującego www.rentsmart.pl.
 3. Czynsz najmu, płatny jest online, jednorazowo z góry przed odbiorem instrumentu pomiarowego. i jest jednym z etapów zawierania online umowy.
 4. Wynajmujący wystawi Najemcy fakturę na kwotę odpowiadającą wysokości umówionego i wpłaconego czynszu oraz potwierdzenie wpłaty kaucji i prześle Najemcy na jego adres e-mail wskazany w zamówieniu, o którym mowa w § 3 ust. 2.
 5. Najemca wyraża zgodę na wystawianie mu przez Wynajmującego faktur w formie elektronicznej i przesyłanie ich na adres e-mail Najemcy wskazany w zamówieniu, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 12. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ WYNAJMUJĄCEGO

 1. Najemca zawierając umowę najmu wnosi kaucję na zabezpieczenie roszczeń (należności) Wynajmującego wynikających z umowy.
 2. Kaucja płatna jest online, jednorazowo z góry przed odbiorem instrumentu pomiarowego i jest jednym z etapów zawierania online umowy.
 3. Kwota kaucji określona jest indywidualnie w zależności od rodzaju wypożyczonego instrumentu pomiarowego. Wysokość kwoty kaucji przedstawiona jest w odpowiednich rubrykach i formularzach znajdujących się na stronie internetowej Wynajmującego www.rentsmart.pl.
 4. Wynajmującemu przysługuje prawo do zaspokojenia się bezpośrednio z kaucji wniesionej przez Najemcę, co do wszelkich roszczeń Wynajmującego wynikających ze stosunku najmu łączącego Strony, obejmujących w szczególności:

1)        pokrycie czynszu najmu nieuiszczonego przez Najemcę;
2)        pokrycie kosztów naprawy instrumentu pomiarowego;
3)        pokrycie kosztów nabycia nowego instrumentu pomiarowego w wypadku utraty lub uszkodzenia niemożliwego do naprawy lub gdy naprawienie jest nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych;
4)        pokrycia kar umownych przewidzianych w REGULAMINIE;
5)        innych nie wskazanych powyżej roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy wynikających z umowy.

 1. Wynajmujący zwraca kaucję Najemcy w nominalnej wysokości w terminie 14 dni od daty zwrotu czystego, nieuszkodzonego instrumentu pomiarowego w stanie niepogorszonym. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie instrumentu pomiarowego będące następstwem prawidłowego używania instrumentu pomiarowego.
 2. W przypadku zaspokojenia się bezpośrednio z kaucji Wynajmujący zwraca Najemcy różnicę pomiędzy wartością nominalną kaucji, a wysokością zaspokojonej należności.
 3. W przypadku, gdy zwrócony instrument pomiarowy jest uszkodzony lub gdy zostaje zwrócony w stanie pogorszonym, Wynajmujący ma prawo zatrzymania kaucji do czasu ustalenia wysokości kosztów naprawy. W takim przypadku Wynajmujący zwraca Najemcy kaucję pomniejszoną o koszty naprawy.
 4. Wynajmujący ma prawo zatrzymania kaucji w przypadku niedokonania zwrotu instrumentu pomiarowego przez Najemcę w terminie 7 dni od dnia zakończenia okresu najmu.
 5. Zatrzymanie kaucji zgodnie z ustępem poprzedzającym nie wyłącza uprawnień Wynajmującego do żądania od Najemcy zapłaty czynszu, kar umownych, kosztów naprawy, jak też odszkodowania za utracony (nie zwrócony) instrument pomiarowy.
 6. Strony mogą zawrzeć w umowie postanowienia przewidujące dodatkowe zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego wynikających z umowy.

§ 13. OPŁATY DODATKOWE I KARY UMOWNE

 1. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty opłat dodatkowych w przypadku:

1)      szkolenia Najemcy z zakresu obsługi instrumentu pomiarowego – stawka określona zostanie każdorazowo indywidulanie z Wynajmującym;
2)      dowozu instrumentu pomiarowego w celu wydania Najemcy/zwrotu Wynajmującemu poza siedzibą Partnera (w przypadkach uzgodnionych z Partnerem i Wynajmującym) – 1 zł netto + podatek VAT w przepisanej stawce/1 km.

 1. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną, poza innymi karami określonymi w REGULAMINIE, za:

1)      zwrot brudnego instrumentu pomiarowego – 50 zł netto + podatek VAT w przepisanej stawce,
2)      bezumowne korzystanie z instrumentu pomiarowego – 200% stawki dziennej, o której mowa w § 10 ust. 2, za każdą rozpoczętą dobę bezumownego korzystania z instrumentu pomiarowego.

 1. Wynajmującemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych określonych w REGULAMINIE i w umowie.

§ 14. NAJEM FLOTOWY, ZAKUP INSTRUMENTU POMIAROWEGO

 1. Wynajmujący przewiduje również możliwość zawarcia umowy najmu większej liczby instrumentów pomiarowych. W takim przypadku warunki zawarcia umowy będą ustalane indywidualnie przez Wynajmującego i Najemcę.
 2. Wynajmujący przewiduje możliwość sprzedaży instrumentu pomiarowego będącego przedmiotem umowy Najemcy zarówno po zakończeniu okresu najmu jak i w okresie obowiązywania umowy. W tym drugim przypadku istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia stosunku najmu i zaliczenia uiszczonego czynszu najmu na poczet ceny sprzedaży instrumentu pomiarowego. Cena sprzedaży instrumentu pomiarowego jest zawsze ustalana indywidulanie przez Wynajmującego i Najemcę. W przypadku zainteresowania Najemcy zakupem instrumentu pomiarowego powinien się on skontaktować bezpośrednio z Wynajmującym.

§ 15. ZWROT INSTRUMENTU POMIAROWEGO

 1. Instrument pomiarowy należy zwrócić w umówionym terminie w stanie niepogorszonym wynikającym z  uwzględnieniem normalnego zużycia instrumentu pomiarowego na skutek prawidłowego używania, czysty. Zwrot instrumentu pomiarowego powinien zostać dokonany w godzinach pracy Partnera, w dniu roboczym, czyli od poniedziałku do piątku. Zwrotu instrumentu pomiarowego dokonuje na swój koszt i ryzyko Najemca. Zwrot następuje w miejscu określonym w umowie-zamówieniu złożonym online (w siedzibie Partnera określonej w umowie-zamówieniu). Koszty transportu instrumentu pomiarowego ponosi Najemca
 2. W przypadku niedochowania terminu zwrotu instrumentu pomiarowego określonego w umowie, Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary umownej określonej w § 12 ust. 2.2.
 3. Potwierdzeniem zwrotu instrumentu pomiarowego jest podpisany przez Strony Protokół Zwrotu Instrumentu Pomiarowego, w którym zamieszcza się opis instrumentu pomiarowego (rodzaj, markę, typ, nr ewidencyjny) oraz uwagi co do jego kompletności, stanu, czy zauważonych uszkodzeń.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zniszczenia, nieprawidłowego działania lub nie działania instrumentu pomiarowego, Wynajmujący przekazuje instrument pomiarowy do autoryzowanego serwisu producenta w celu weryfikacji technicznej i ustalenia zakresu koniecznej naprawy oraz kosztów naprawy. Najemca jest zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów naprawy instrumentu pomiarowego.
 5. W przypadku niezwrócenia instrumentu pomiarowego z powodu jego utraty lub zniszczenia Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu odszkodowania w wysokości odpowiadającej cenie brutto nowego instrumentu pomiarowego o parametrach instrumentu pomiarowego utraconego lub zniszczonego, wg ceny katalogowej oficjalnego przedstawiciela producenta instrumentu pomiarowego w Polsce.

§ 16. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia) w następujących przypadkach:
  1)        korzystania przez Najemcę z instrumentu pomiarowego w sposób sprzeczny z właściwościami i jego przeznaczeniem, bez konieczności uprzedniego upomnienia Najemcy,
  2)        uszkodzenia lub zniszczenia instrumentu pomiarowego,
  3)        niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy i postanowień REGULAMINU.
 2. W przypadku wypowiedzenia przez Wynajmującego umowy z przyczyn określonych/ej  w ust. 1:
  1)      umowa rozwiązuje się z chwilą doręczenia Najemcy pisma Wynajmującego o wypowiedzeniu (za doręczone uznaje się również pismo zwrócone Wynajmującemu z adnotacją urzędu pocztowego (doręczyciela): „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub tym podobne) lub z chwilą otrzymania przez Najemcę wiadomości e-mail z informacją o wypowiedzeniu,
  2)      Najemca traci tytuł prawny do posiadania instrumentu pomiarowego,
  3)      Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu instrumentu pomiarowego Wynajmującemu (na zasadach określonych w § 14),
  4)      Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 100% stawki czynszu określonego w umowie.
 3. Zapisy ust. 1 i 2 Strony zgodnie uznają za klauzule zasadnicze i decydujące, o zawarciu przez nie umowy.
 4. Strony nie przewidują możliwości odstąpienia od umowy najmu.

§ 17. CESJE, ZABEZPIECZENIA NA INSTRUMENCIE POMIAROWYM ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH

 1. Najemca nie ma prawa dokonywać cesji instrumentu pomiarowego, jak również nie może ustanawiać na instrumencie pomiarowym zabezpieczeń roszczeń osób trzecich. Jakakolwiek forma użyczenia, podnajmu, zamiany lub innego udostępnienia instrumentu pomiarowego osobie trzeciej, a także każda forma cesji praw Najemcy wynikających z umowy najmu i niniejszego REGULAMINU, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Naruszenie powyższej klauzuli przez Najemcę stanowi podstawę rozwiązania przez Wynajmującego umowy, z chwilą otrzymania przez Najemcę zawiadomienia przesłanego przez Wynajmującego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem e-maila.
 2. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego, lecz nie późniejszego niż 3 dni od dnia zgłoszenia roszczeń, powiadomienia Wynajmującego o roszczeniach osób trzecich zgłoszonych do instrumentu pomiarowego. Podobnie Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego, lecz nie późniejszego niż 3 dni od dnia zajęcia, zawiadomienia o dokonaniu zajęcia instrumentu pomiarowego przez jakikolwiek organ lub podmiot działający w imieniu takiego organu, a w szczególności o zajęciu instrumentu pomiarowego w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego. Najemca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności zapobiegawczych mających na celu ochronę instrumentu pomiarowego, a w szczególności do poinformowania właściwych organów, że instrument pomiarowy stanowi własność Wynajmującego. Gdyby doszło do zajęcia instrumentu pomiarowego, Najemca powinien dołożyć wszelkich starań i na własny koszt uzyskać zwolnienie instrumentu pomiarowego z zajęcia.
 3. Instrument pomiarowy nie może podlegać cesji w ramach przeniesienia przedsiębiorstwa Najemcy na inny podmiot, nie może być również przedmiotem jakichkolwiek zabezpieczeń rzeczowych.
 4. Wynajmującemu przysługuje prawo cesji, zastawu, przeniesienia lub też wniesienia umowy najmu na rzecz jakiejkolwiek wskazanej przez niego osoby trzeciej. Najemca wyraża niniejszym na powyższe zgodę i zobowiązuje się do podpisania na żądanie Wynajmującego dokumentów, niezbędnych do uregulowania takiej transakcji. Najemca będzie powiadomiony o powyższym listem poleconym.

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w umowie oraz REGULAMINIE stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia stron umowy będą kierowane na adresy wskazane w umowie – zamówieniu i REGULAMINIE. Każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia drugiej strony o zmianie swojego adresu. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pisma skierowane na adresy wskazane w umowie będą skuteczne (skutek doręczenia).
 3. Wszelkie spory związane z umową lub związane ze świadczeniem przez Wynajmującego Usług opisanych w §2 ust. 1 REGULAMINU, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Wynajmującego.
 4. Dane kontaktowe Partnerów znajdują się na stronie Wynajmującego www.leica-geosystems.pl.
 5. Wszelkie zmiany umowy, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 19. ZATWERDZENIE REGULAMINU
Niniejszy REGULAMIN zostały zatwierdzone przez Zarząd LEICA GEOSYSTEMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 01.01.2017