Leica Geosystems - Aneks krajowy do Warunków SmartNet

1        Oznaczenie
1.1     Usługa obliczeń sieciowych dla terytorium Polski , w tym przekazywanie korekt określonych w art. 3 przez Leica Geosystems, będzie nosiła oznaczenie SmartNet Polska.

2        Infrastruktura stacji referencyjnych
2.1     Leica Geosystems jest właścicielem stacji referencyjnych obejmujących SmartNet Polska.
2.2     Dane  referencyjne stacji partnerskich są udostępniane Leica Geosystems na podstawie odrębnych umów zawartych z ich właścicielami.

3        Poprawki
3.1     Obliczenia sieciowe RTN dla SmartNet Polska Leica Geosystems będą wykonywane przy pomocy oprogramowania Spider firmy Leica Geosystems w centrum komputerowym należącym do Leica Geosystems.
3.2     Jako wyniki obliczeń sieciowych RTN SmartNet Polska Klient otrzyma precyzyjne korekty RTN za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem technologii GPRS/NTRIP w następujących źródłach danych:
(1)    NAVGEO_MAC_3_1
(2)    NAVGEO_VRS_3_1
(3)    NAVGEO_POJ_3_1
(4)    w szczególnych przypadkach format danych RTMC 3.1 zostanie zastąpiony formatem Leica 4G.
3.3     Korekty RTK z pojedynczych stacji referencyjnych Klient otrzyma za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem technologii GPRS/NTRIP w następującym źródle danych:
(1)      XXXX_3_1, gdzie XXXX oznacza czterocyfrowy symbol stacji referencyjnej. Symbole stacji referencyjnych dostępne są pod internetowym adresem serwisu smartnetleica.pl
(2)      w szczególnych przypadkach format danych RTCM 3.1 zostanie zastąpiony formatem Leica 4G.
3.4     O ile nie określono inaczej w zamówieniu licencji lub innym dokumencie, poprawki określone w art. 3.2 do 3.3 będą przekazywane do wykorzystania w obserwacjach GPS i GLONASS. Wyżej wymienione przekazywanie będzie odbywać się w czasie rzeczywistym (tj. wiek danych nie będzie przekraczał 1 sekundy) przy częstotliwości 1 Hz.

4        Prawo wykorzystania
4.1     Klient ma prawo do wykorzystania poprawek po otrzymaniu na piśmie lub poprzez powiadomienie z centrum zamawiania usług Business Spider Center / Administratora SmartNet Polska identyfikatora w postaci Użytkownika i hasła.
4.2     Identyfikator Klienta umożliwia jednoczesne podłączenie jednego instrumentu marki Leica Geosystems do korekt RTN/RTK. W przypadku większej ilości instrumentów Klient zobowiązany jest posiadać indywidualny identyfikator Klienta dla każdego z nich.
4.3     Udostępnienie identyfikatora Klienta osobom trzecim jest zabronione, wykryte, skutkuje powiadomieniem Klienta o zaistniałej sytuacji wraz z zablokowaniem dostępu do korekt RTN/RTK bez zwrotu należności za niewykorzystany pozostały okres licencji/subskrypcji.
4.4     Wymieniona autoryzacja Użytkownika rozpocznie swój bieg o godzinie 0:00 dnia wymienionego w zamówieniu licencji jako początek okresu trwania licencji i zakończy swój bieg o godzinie 24:00 ostatniego dnia okresu trwania licencji określonego w tejże licencji.

5        Warunki płatności
5.1     Opłata licencyjna ma zastosowanie do czasu trwania licencji/subskrypcji i jest naliczana z góry.
5.2     Płatność za usługę realizowana jest wg harmonogramu z potwierdzenia zamówienia / faktury VAT, które Klient otrzymuje od Leica Geosystems po zamówieniu subskrypcji/licencji.
5.3     W przypadku braku płatności w terminie 14 dni od dnia powstania należności wszystkie usługi SmartNet Polska zostaną zawieszone do momentu uregulowania należności bez zmiany okresu licencji/subskrypcji.
5.4     Wszystkie opłaty oraz ceny wyrażone są w kwotach niezawierających podatku obrotowego.
5.5     O ile z treści faktury nie wynika inaczej, termin płatności każdej faktury bez pomniejszania należności wynosi 14 dni. Płatność uznaje się za dokonaną przez Klienta wyłącznie w przypadku otrzymania jej przez Leica Geosystems.
5.6     Ponadto zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Leica Geosystems.

6        Gwarancja i odpowiedzialność
6.1     Leica Geosystems nie udziela gwarancji poprawności, kompletności lub ciągłej dostępności korekt RTK. Leica Geosystems ponosi odpowiedzialność wyłącznie z tytułu szkód wynikających ze stosowania lub błędnych korekt w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Leica Geosystems lub w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony przedstawiciela prawnego Leica Geosystems; w przypadku szkód będących następstwem naruszenia istotnych zobowiązań umownych w wyniku nieznacznego zaniedbania, odpowiedzialność Leica Geosystems jest ograniczona do dającej się przewidzieć szkody. Pozostała odpowiedzialność zostaje wyłączona w zakresie, w jakim wyłączenie to lub ograniczenie nie jest zabronione bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
6.2     Klient ponosi odpowiedzialność względem Leica Geosystems z tyłu naruszeń niniejszych Warunków SmartNet, w szczególności z tytułu szkody poniesionej w następstwie zastosowania stanowiącego naruszenie umowy lub dalszego przekazania danych lub kodów dostępowych do usług przez Klienta lub jego pracowników.
6.3     Klient zabezpiecza Leica Geosystems i zwalnia Leica Geosystems z odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich w zakresie dopuszczonym przepisami prawa.

7        Dostępność
7.1     Na odpowiedni wniosek w przypadku zaistnienia wątpliwości, Leica Geosystems zastrzega sobie prawo do potwierdzenia dostępności danych na podstawie protokołów.
8        Sąd właściwy / Prawo właściwe
8.1     Prawem właściwym jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
8.2     Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Leica Geosystems.

Ogólne Warunki sprzedaży i dostawy

1        Uwagi wstępne
1.1     Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Działalności dla SmartNet (“Warunki SmartNet”) są wszelkie poprawki przekazywane w ramach usług SmartNet i wymienione w art. 3 aneksu krajowego. Wszystkie usługi SmartNet podlegają niżej określonym warunkom. Leica Geosystems nie zgadza się na jakiekolwiek sprzeczne lub dodatkowe warunki nawet w przypadku zaakceptowania Zamówienia, do którego zastosowanie mają inne warunki. Warunki te nie podlegają zmianie w drodze kolejnych Zamówień lub pisemnych informacji otrzymanych od Kupującego bez wyraźnej zgody ze strony Leica Geosystems. Standardowe warunki działalności lub zakupów Klienta mają zastosowanie wyłącznie jeżeli Leica Geosystems uzna je wyraźnie na piśmie.
1.2     Dostęp do korekt RTK będzie zapewniany użytkownikowi na podstawie udzielonej mu autoryzacji określonej w art. 4 Aneksu krajowego.
1.3     Opłata licencyjna jest pobierana z tytułu korzystania z korekt.
1.4     Usługa rozwiązań sieciowych świadczona przez Leica Geosystems, w tym precyzowanie korekt, nosi oznaczenie określone w art. 1 Aneksu krajowego.

2        Definicje
2.1     “Usługi SmartNet” oznaczają łączną ilość korekt przekazanych Klientowi przez Leica Geosystems w ramach ważnej umowy licencyjnej/subskrypcji.
2.2     “Klient” oznacza klienta, który jest użytkownikiem usług SmartNet na podstawie ważnej umowy licencyjnej.
2.3     “Umowa licencyjna” oznacza umowę, o którą na piśmie wnioskuje przedstawiciel Klienta i którą pisemnie potwierdza przedstawiciel Leica Geosystems, zawierającą warunki obowiązujące strony, mając na uwadze określone wykorzystanie usług SmartNet, zawierającą warunki niniejszej umowy przez odniesienie.
2.4     “Opłata licencyjna” oznacza opłaty, które klient jest zobowiązany ponieść z tytułu korzystania z usług SmartNet. Zostały one określone w zamówieniu licencji/subskrypcji, któremu towarzyszy umowia licencyjna.
2.5     “Początek trwania licencji/subskrypcji” oznacza termin, w którym usługi SmartNet zostają udostępnione do korzystania.
2.6     “Czas trwania licencji/subskrypcji” oznacza okres obowiązywania umowy licencyjnej, w trakcie którego usługi SmartNet będą świadczone przez Leica Geosystems.
2.7     “GPS” oznacza globalny system pozycjonowania obsługiwany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, który jest odpowiedzialny za dokładność, codzienne działanie i konserwację satelitów GPS
2.8     “GLONASS” oznacza rosyjski system nawigacji satelitarnej.
2.9     “GNSS” oznacza globalny system nawigacji satelitarnej, który obejmuje sygnały wszystkich systemów globalnych, tj. GPS (US), GLONASS (Rosja) oraz wszelkie przyszłe usprawnienia w nawigacji satelitarnej włączone do usług SmartNet przez Leica Geosystems.
2.10   “Dostawca Internetu” oznacza podmioty dostarczające usługi GSM/GPRS.
2.11   “Źródło danych” oznacza oparty na protokole IP strumień danych, do którego przekazywane są poprawki w określonym formacie celem uzyskania przez Klienta dostępu do usługi SmartNet za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem technologii GPRS/NTRIP.

3        Postanowienia ogólne
3.1     Poszczególne tytuły pełnią funkcje pomocnicze i nie mają wpływu na interpretację niniejszych warunków SmartNet lub umowy licencyjnej.
3.2     O ile kontekst nie wskazuje inaczej, zastosowane w niniejszych Warunkach SmartNet, Aneksie krajowym i wszelkich umowach licencyjnych określenia rodzaju męskiego obejmują również określenia rodzaju żeńskiego i na odwrót, a określenia w liczbie pojedynczej obejmują również określenia w liczbie mnogiej i na odwrót.
3.3           Zastosowane w niniejszych Warunkach SmartNet, Aneksie krajowym lub umowach licencyjnych odwołania do przepisów ustaw obejmują odwołania do takiego przepisu ustawy niezależnie od tego, czy został on zmieniony, rozszerzony lub wszedł w życie w okresie ich obowiązywania.
3.4     Wszelkie odwołania do partnera licencyjnego oznaczają partnera umowy licencyjnej.

4        Dostęp do usług SmartNet
4.1     Po uzyskaniu usług SmartNet, Klient zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko, uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem dostawcy Internetu.
4.2     Leica Geosystems zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub zmiany zakresu usług SmartNet lub do dodania nowych usług według własnego uznania i bez żadnych zobowiązań w tym względzie.
4.3     Pomimo że usługi SmartNet są obecnie oparte na wykorzystaniu pomiarów GPS i GLONASS, Leica Geosystems zastrzega sobie prawo do wykorzystania dodatkowych lub alternatywnych globalnych systemów nawigacji satelitarnej według własnego uznania, generując w ten sposób nowe usługi SmartNet.

5        Warunki korzystania
5.1     Klient uznaje, że dokładność danych jest uzależniona w pełni od odbiornika GPS/GNSS Klienta, lokalizacji odbiornika GPS/GNSS, indywidualnej sytuacji odbioru oraz geometrii i dostępności satelitów, oraz że Leica Geosystems nie może zagwarantować w tym względzie jakiejkolwiek dokładności.
5.2     Klient uznaje, że korzystanie z usług SmartNet może zostać zakłócone lub że na poprawność danych negatywny wpływ mogą mieć takie warunki lokalne jak blokada sygnału lub zakłócenia, dostępność technologii GSM/GPRS ze strony dostawcy Internetu lub inne zjawiska.

6        Usługi Leica Geosystems
6.1     Leica Geosystems odpowiada za konfigurację i utrzymanie dostępu lub możliwość zestawienia połączenia za pośrednictwem sieci GSM, umożliwiającego odbiór usług SmartNet.
6.2     Leica Geosystems zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta o awarii lub wadach jakościowych usług SmartNet. Ponadto, Leica Geosystems zobowiązuje się poinformować Klienta o zamierzonych zmianach w treści danych i formatach danych, jeżeli i w zakresie, w jakim mogą one mieć wpływ na korzystanie z usług SmartNet.
6.3     Leica Geosystems zobowiązuje się do podjęcia wszelkich uzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia środków mających na celu ciągłą aktualizację i rozwój potencjału usług SmartNet.

7        Ceny i warunki płatności
7.1     Z chwilą zawarcia umowy licencyjnej opłata licencyjna w kwocie określonej w zamówieniu staje się należna.
7.2     Leica Geosystems pobiera od klienta końcowego opłatę licencyjną w sposób określony w art. 5 Aneksu krajowego.
7.3     W przypadku gdy Klient zalega z płatnością wymienionych kwot, Leica Geosystems może według własnego uznania (i) zawiesić świadczenie usług SmartNet do czasu uregulowania należnych kwot przez Klienta, lub (i) wypowiedzieć umowę licencyjną ze skutkiem natychmiastowym.
7.4     O ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej, wszelkie opłaty licencyjne wyrażone są w kwocie netto z wyłączeniem podatku od towarów i usług lub podatku obrotowego, który zostanie określony osobno na fakturze i pobrany od Klienta.
7.5     Klient nie może dokonywać kompensaty należności istniejących pomiędzy Klientem a Leica Geosystems. Klient może kompensować roszczenia wzajemne, które zostały uznane na piśmie lub są prawnie skuteczne.
7.6     Leica Geosystems ma prawo do zmiany wysokości opłaty licencyjnej w dowolnym czasie. Leica Geosystems zobowiązuje się poinformować o takiej zmianie Klienta na piśmie lub drogą elektroniczną z 1-miesięcznym (jednomiesięcznym) wyprzedzeniem.

8        Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy
8.1     Każda umowa licencyjna wchodzi w życie z chwilą pisemnego potwierdzenia zamówienia ze strony Leica Geosystems w dniu rozpoczęcia okresu trwania licencji określonego w umowie licencyjnej.
8.2     Umowa licencyjna obowiązuje przez okres trwania licencji określony w zamówieniu licencji. Po wygaśnięciu licencji, umowa licencyjna zostaje automatycznie przedłużona o poprzedni okres trwania licencji, o ile w umowie licencyjnej nie uzgodniono innego okresu trwania licencji lub o ile okres trwania licencji nie zostanie zakończony z chwilą zakończenia obowiązywania umowy licencyjnej za 1-miesięcznym wypowiedzeniem dla usług dostępu do korekt RTN/RTK na okres 12 miesięcy i dłuższy , dla pozostały usług okres wypowiedzenia to 7 dni roboczych.
8.3     Leica Geosystems ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy licencyjnej w dowolnym czasie i według własnego uznania oraz do zaprzestania świadczenia usług SmartNet w całości lub w części, biorąc pod uwagę odpowiedni okres poprzedzający takie zaprzestanie. W tym wypadku Klient nie ma prawa do jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawczego względem Leica Geosystems. Klient otrzymuje zwrot uiszczonych opłat proporcjonalnie do pozostałego okresu obowiązywania umowy.

9        Gwarancja i odpowiedzialność
9.1     Usługi SmartNet nie są dostosowywane pod względem technicznym, funkcjonalnym lub innym do wymogów poszczególnych klientów. Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że usługi SmartNet są wykorzystywane do celów, do których zostały przeznaczone.
9.2     Leica Geosystems nie udziela gwarancji lub zapewnień z tytułu nieprzerwanego świadczenia usług SmartNet (w całości lub w części).
9.3     Leica Geosystems nie gwarantuje, że usługi SmartNet są wolne od błędów lub wad.
9.4           Leica Geosystems nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód wynikających z:
(1)    korzystania z usług źródeł danych SmartNet;
(2)    jakichkolwiek zakłóceń lub niepowodzenia (w części lub w całości) jakiejkolwiek transmisji elektronicznej usług SmartNet lub zakłóceń w pracy lub awarii źródeł danych;
(3)    wszelkich zakłóceń lub niedostępności (w części lub w całości) GNSS (albo zakłóceń lub niedostępności usług SmartNet będących wynikiem powyższego).
9.5     W zakresie dozwolonym przez prawo, firma Leica Geosystems, jej zarząd, pracownicy, przedstawiciele i doradcy wyłączają odpowiedzialność – bez względu na to, czy na podstawie umowy licencyjnej, quasi-umowy lub deliktu (w tym niewielkiego zaniedbania) – z tytułu szkody lub straty pośredniej, szczególnej, ubocznej albo utraty informacji lub danych, dodatkowych kosztów, roszczeń osób trzecich lub innych strat finansowych wynikających z lub powstałych w związku z usługami SmartNet lub z tytułu jakichkolwiek innych strat powstałych w wyniku korzystania z usług SmartNet, zakłócenia w ich świadczeniu lub niemożliwości ich świadczenia. Postanowienie to ma również zastosowanie w przypadku gdy firma Leica Geosystems została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody.
9.6     Odpowiedzialność Leica Geosystems za pokrycie strat poniesionych przez Klienta na podstawie niniejszych Warunków SmartNet ma zastosowanie wyłącznie w przypadku szkód bezpośrednich i jest ograniczona do łącznej kwoty opłaty licencyjnej, którą Klient uiścił na rzecz Leica Geosystems na podstawie niniejszych Warunków SmartNet za pozostały okres trwania licencji.
9.7     Klient zobowiązuje się zapewnić, że zarówno on, jak i jego pracownicy, posiadają wiedzę wymaganą do korzystania z usług SmartNet w prawidłowy sposób. Leica Geosystems niniejszym odrzuca wszelką odpowiedzialność za straty lub szkody, które wynikają z niedostatecznej wiedzy Klienta w odniesieniu do usług SmartNet.

10      Ochrona danych
10.1   Leica Geosystems zapewnia Klienta, że wszystkie dane dotyczące osób i klienta otrzymane od niego są wykorzystywane do celów związanych ze świadczeniem usług lub pośrednictwem w świadczeniu tych usług ze strony dostawców Internetu i będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu oraz że nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

11      Postanowienia końcowe
11.1   Niniejsze Warunki SmartNet w połączeniu z Aneksem krajowym, w tym wszystkimi zamówieniami licencji i aneksami stanowią integralną część umowy pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze negocjacje, zapewnienia i umowy.
11.2   Zmiany niniejszych Warunków SmartNet dokonuje się na piśmie w formie załącznika do niniejszych Warunków i potwierdza podpisami obu stron.
11.3   Klient nie może przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków SmartNet na osoby trzecie ani przenosić ich w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Leica Geosystems.
11.4   Klient zobowiązuje się do zwrócenia Leica Geosystems wszelkich kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej, kosztów sądowych i opłat poniesionych przez Leica Geosystems w związku z wniesieniem uzasadnionych roszczeń lub uzasadnionego domagania się realizacji jej praw zgodnie z niniejszymi Warunkami SmartNet.
11.5   Jeżeli jedno z postanowień niniejszych Warunków SmartNet – bez względu na przyczynę – zostanie uznane za nieważne, nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia. W takim przypadku nieważne postanowienie zostanie zastąpione innym zgodnym z prawem postanowieniem o treści, w jak największym stopniu zbliżonej do pierwotnych intencji stron.

12      Prawo właściwe i sąd właściwy
12.1   Prawem właściwym do interpretacji niniejszych Warunków SmartNet w połączeniu z Aneksem krajowym, w tym wszelkimi umowami licencyjnymi, jest prawo rzeczowe właściwe dla siedziby Leica Geosystems określonej w Aneksie krajowym. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku nie ma zastosowania. Obie Strony zobowiązują się do działania w dobrej wierze w celu osiągnięcia porozumienia w przypadku jakiejkolwiek różnicy zdań co do Warunków SmartNet, Aneksu krajowego i umów licencyjnych. Wprzypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej pomimo wysiłków Stron, spory wynikłe z lub w związku z niniejszą umową rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Leica Geosystems, w kontekście czego Leica Geosystems zachowuje prawo do wytoczenia powództwa przeciwko Klientowi przed sądem właściwym dla jego siedziby lub miejsca zamieszkania.

13      Warunki SmartNet Aneks krajowy
13.1   Aneks krajowy do niniejszych Warunków SmartNet stanowi integralną część niniejszych Warunków SmartNet w wersji obowiązującej w przedmiotowym okresie.
13.2   W przypadku konfliktów, postanowienia Aneksu krajowego do Warunków SmartNet mają znaczenie nadrzędne w stosunku do Warunków SmartNet.

Regulamin Sklepu

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego e-sklep SmartNet;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.smartnetleica.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty/usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów i Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy e-sklep SmartNet a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.smartnetleica.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy e-sklep smartnetleica, działający pod adresem www. smartnetleica.pl, prowadzony jest przez Leica Geosystems Sp. z o.o., Stawki 40, 01-040, Warszawa, NIP: 113-25-71-438, REGON: 140237771. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 140237771.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: w celu poprawnego korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności, a w tym składania zamówień należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. Klient powinien ponadto posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Sklepu, jeżeli sprzęt lub oprogramowanie, z którego korzysta Klient nie spełnia wymagań technicznych określonych w niniejszym punkcie.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa e-sklep smartnetleica zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.smartnetleica.pl/regulamin i sporządzić jego wydruk.

 III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.E-sklep smartnetleica może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez e-sklep smartnetleica za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię e-sklep smartnetleica.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla e-sklep smartnetleica,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.smartnetleica.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z e-sklep smartnetleica Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
 • Poczty Polskiej
 • Firmy kurierskiej
 • Paczkomatów InPost
 • Drogą elektroniczną /e-mailem/
 • Inżynierów Sprzdaży Leica Geosystems

Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówionego towaru w naszym sklepie.

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 1. Termin realizacji dostawy liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.smartnetleica.pl/regulamin oraz sporządzić jego wydruk.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są netto w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT (naliczany podczas finalizacji procesu zamówienia).
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 • przelewem
 • płatnością w systemie przelewy24.pl

 VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować Sklep (Leica Geosystems Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, kontakt@ smartnetleica.pl, Telefon: +48 22 350 59 00, Faks: +48 22 350 59 01) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Klient może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Może przesłać oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej http://www.smartnetleica.pl/kontakt. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy lub usługi.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Produkt powinien zostać odesłany lub przekazany Sklepowi przez Klienta niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Sklep nie ponosi kosztu zwrotu rzeczy. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 • adresat: Leica Geosystems Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, kontakt@smartnetleica.pl, telefon: +48 22 350 59 00, faks: +48 22 350 59 01
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • imię i nazwisko (osoby/osób reprezentującej Klienta)
 • adres firmy
 • NIP firmy
 • podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • data

(*) niepotrzebne skreślić.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Leica Geosystems Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, kontakt@smartnetleica.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Sklep jest producentem Towarów. Sklep jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. e-sklep smartnetleica podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Leica Geosystems Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, kontakt@smartnetleica.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę e-sklep smartnetleica.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.